Bài Hát
Khai Mạc Đại Hội
TÂN NIÊN 2011
Ban Chấp Hành CHS Nguyễn Hoàng
Bắc California (2012-2014)

Hội Trưởng: Trần văn Loan
Phó Hội Trưởng/Thủ Quỹ: Nguyễn Ngọc Hùng
Ủy Viên Giao Tế, Ngoại Vụ: Hoàng văn Thắng
Ủy Viên Báo Chí, Văn Nghệ: Nguyễn văn Hùng

BCH-CHS NGUYỄN HOÀNG NAM BẮC CALIFORNIA
HỌP MẶT THÂN MẬT - VIDEO CLIP
CHÚC MỪNG

TÂN HỘI TRƯỞNG CHS NGUYỄN HOÀNG NAM CALIFORNIA
2013-2015
THÁI TĂNG HỮU
(GARDEN GROVE, CALIFORNIA 17/02/2013)

TÂN BAN CHẤP HÀNH
(NHIỆM KỲ 2013-2015)
****
Hội Trưởng: NH THÁI TĂNG HỮU
Phó HT Nội vụ: NH LÊ THỊ LŨY
Phó HT Ngoại vụ:NH NGUYỄN ĐỨC
Tổng Thư Ký: NH LÊ XUÂN HÙNG
Thủ Quỹ: NH TRẦN THỊ NẾP
****
Đặc Trách Văn Hóa Thông Tin: NH HOÀNG ĐỨC NAM
Đặc Trách Khánh Tiết Kỷ Thuật:NH TRẦN CHÍ HIẾU

BAN THAM VẤN
****
NH TẠ QUỐC BẢO
NH LÊ VĂN THÌN
NH PHAN GIA MINH
NH LÊ THỌ GIÁO
NH NGUYỄN QUỲNH HOA

Kỷ Niệm Theo Thời Gian, KVLA TV (56.5) thực hiện
Phần 1
Phần 2
Phần 3